KB4580386

Để tải xuống KB4580386 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1909

Ngày phát hành: 20.10.2020

KB4580386

Để tải xuống KB4580386 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 20.10.2020

KB4579311

Để tải xuống KB4579311 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4577671

Để tải xuống KB4577671 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1909

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4577671

Để tải xuống KB4577671 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4577668

Để tải xuống KB4577668 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4580330

Để tải xuống KB4580330 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4580328

Để tải xuống KB4580328 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4580370

Để tải xuống KB4580370 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1703

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4580346

Để tải xuống KB4580346 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1607

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4580327

Để tải xuống KB4580327 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 initial

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4577062

Để tải xuống KB4577062 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1909

Ngày phát hành: 16.09.2020

KB4577062

Để tải xuống KB4577062 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 16.09.2020

KB4577069

Để tải xuống KB4577069 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 16.09.2020

KB4571756

Để tải xuống KB4571756 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 08.09.2020

KB4574727

Để tải xuống KB4574727 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1909

Ngày phát hành: 08.09.2020

KB4574727

Để tải xuống KB4574727 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 08.09.2020

KB4570333

Để tải xuống KB4570333 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 08.09.2020

KB4577032

Để tải xuống KB4577032 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 08.09.2020

KB4577041

Để tải xuống KB4577041 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 08.09.2020