KB4598242

Để tải xuống KB4598242 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 12.01.2021

KB4598229

Để tải xuống KB4598229 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1909

Ngày phát hành: 12.01.2021

KB4598230

Để tải xuống KB4598230 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 12.01.2021

KB4598245

Để tải xuống KB4598245 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 12.01.2021

KB4599208

Để tải xuống KB4599208 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1703

Ngày phát hành: 12.01.2021

KB4598243

Để tải xuống KB4598243 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1607

Ngày phát hành: 12.01.2021

KB4598231

Để tải xuống KB4598231 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 initial

Ngày phát hành: 12.01.2021

KB4592438

Để tải xuống KB4592438 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 08.12.2020

KB4592449

Để tải xuống KB4592449 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1909

Ngày phát hành: 08.12.2020

KB4592449

Để tải xuống KB4592449 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 08.12.2020

KB4592440

Để tải xuống KB4592440 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 08.12.2020

KB4592446

Để tải xuống KB4592446 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 08.12.2020

KB4592473

Để tải xuống KB4592473 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1703

Ngày phát hành: 08.12.2020

KB4593226

Để tải xuống KB4593226 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1607

Ngày phát hành: 08.12.2020

KB4592464

Để tải xuống KB4592464 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 initial

Ngày phát hành: 08.12.2020

KB4586853

Để tải xuống KB4586853 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 30.11.2020

KB4594440

Để tải xuống KB4594440 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 19.11.2020

KB4594443

Để tải xuống KB4594443 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1909

Ngày phát hành: 19.11.2020

KB4594443

Để tải xuống KB4594443 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 19.11.2020

KB4594441

Để tải xuống KB4594441 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1607

Ngày phát hành: 19.11.2020