KB4567515

Để tải xuống KB4567515 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 18.06.2020

KB4567517

Để tải xuống KB4567517 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1607

Ngày phát hành: 18.06.2020

KB4567518

Để tải xuống KB4567518 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 initial

Ngày phát hành: 18.06.2020

KB4567516

Để tải xuống KB4567516 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1703

Ngày phát hành: 18.06.2020

KB4567513

Để tải xuống KB4567513 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 16.06.2020

KB4567512

Để tải xuống KB4567512 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1909

Ngày phát hành: 16.06.2020

KB4567512

Để tải xuống KB4567512 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 16.06.2020

KB4567514

Để tải xuống KB4567514 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 16.06.2020

KB4560960

Để tải xuống KB4560960 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1909

Ngày phát hành: 09.06.2020

KB4560960

Để tải xuống KB4560960 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 09.06.2020

KB4561608

Để tải xuống KB4561608 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 09.06.2020

KB4561621

Để tải xuống KB4561621 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 09.06.2020

KB4561602

Để tải xuống KB4561602 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 09.06.2020

KB4561605

Để tải xuống KB4561605 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1703

Ngày phát hành: 09.06.2020

KB4561616

Để tải xuống KB4561616 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1607

Ngày phát hành: 09.06.2020

KB4561649

Để tải xuống KB4561649 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 initial

Ngày phát hành: 09.06.2020

KB4556804

Để tải xuống KB4556804 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1703

Ngày phát hành: 12.05.2020

KB4556799

Để tải xuống KB4556799 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1909

Ngày phát hành: 12.05.2020

KB4550945

Để tải xuống KB4550945 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 21.04.2020

KB4550969

Để tải xuống KB4550969 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 21.04.2020