KB4512509

Để tải xuống KB4512509 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 19.08.2019

KB4512534

Để tải xuống KB4512534 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 17.08.2019

KB4512474

Để tải xuống KB4512474 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1703

Ngày phát hành: 17.08.2019

KB4512495

Để tải xuống KB4512495 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1607

Ngày phát hành: 17.08.2019

KB4512494

Để tải xuống KB4512494 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 16.08.2019

KB4511553

Để tải xuống KB4511553 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 13.08.2019

KB4512501

Để tải xuống KB4512501 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 13.08.2019

KB4512516

Để tải xuống KB4512516 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 13.08.2019

KB4512507

Để tải xuống KB4512507 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1703

Ngày phát hành: 13.08.2019

KB4512517

Để tải xuống KB4512517 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1607

Ngày phát hành: 13.08.2019

KB4512497

Để tải xuống KB4512497 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 initial

Ngày phát hành: 13.08.2019

KB4507465

Để tải xuống KB4507465 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 16.07.2019

KB4507467

Để tải xuống KB4507467 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1703

Ngày phát hành: 16.07.2019

KB4507459

Để tải xuống KB4507459 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1607

Ngày phát hành: 16.07.2019

KB4507469

Để tải xuống KB4507469 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 09.07.2019

KB4507435

Để tải xuống KB4507435 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 09.07.2019

KB4507450

Để tải xuống KB4507450 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1703

Ngày phát hành: 09.07.2019

KB4507460

Để tải xuống KB4507460 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1607

Ngày phát hành: 09.07.2019

KB4507458

Để tải xuống KB4507458 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 initial

Ngày phát hành: 09.07.2019

KB4509479

Để tải xuống KB4509479 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 26.06.2019