KB4503327

Để tải xuống KB4503327 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 11.06.2019

KB4503286

Để tải xuống KB4503286 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 11.06.2019

KB4503284

Để tải xuống KB4503284 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 11.06.2019

KB4503279

Để tải xuống KB4503279 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1703

Ngày phát hành: 11.06.2019

KB4503267

Để tải xuống KB4503267 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1607

Ngày phát hành: 11.06.2019

KB4503291

Để tải xuống KB4503291 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 initial

Ngày phát hành: 11.06.2019

KB4499177

Để tải xuống KB4499177 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1607

Ngày phát hành: 23.05.2019

KB4499183

Để tải xuống KB4499183 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 21.05.2019

KB4494441

Để tải xuống KB4494441 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 14.05.2019

KB4499167

Để tải xuống KB4499167 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 14.05.2019

KB4499179

Để tải xuống KB4499179 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 14.05.2019

KB4499181

Để tải xuống KB4499181 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1703

Ngày phát hành: 14.05.2019

KB4494440

Để tải xuống KB4494440 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1607

Ngày phát hành: 14.05.2019

KB4499154

Để tải xuống KB4499154 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 initial

Ngày phát hành: 14.05.2019

KB4493437

Để tải xuống KB4493437 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 25.04.2019

KB4493440

Để tải xuống KB4493440 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 25.04.2019

KB4493436

Để tải xuống KB4493436 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1703

Ngày phát hành: 25.04.2019

KB4493473

Để tải xuống KB4493473 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1607

Ngày phát hành: 25.04.2019

KB4498375

Để tải xuống KB4498375 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 initial

Ngày phát hành: 25.04.2019

KB4493509

Để tải xuống KB4493509 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 09.04.2019