KB4487038

Để tải xuống KB4487038 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803, 1809, 1709, 1703, 1607

Ngày phát hành: 12.02.2019

KB4480979

Để tải xuống KB4480979 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803, 1809, 1709, 1703, 1607

Ngày phát hành: 09.01.2019

KB4471331

Để tải xuống KB4471331 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803, 1809, 1709, 1703, 1607

Ngày phát hành: 05.12.2018

KB4477029

Để tải xuống KB4477029 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803, 1809, 1709, 1703, 1607

Ngày phát hành: 20.11.2018

KB4462930

Để tải xuống KB4462930 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.

Ngày phát hành: 09.10.2018

KB4457146

Để tải xuống KB4457146 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.

Ngày phát hành: 11.09.2018

KB4343902

Để tải xuống KB4343902 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.

Ngày phát hành: 14.08.2018