KB4580328

Để tải xuống KB4580328 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4577041

Để tải xuống KB4577041 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 08.09.2020

KB4571741

Để tải xuống KB4571741 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 11.08.2020

KB4565508

Để tải xuống KB4565508 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 14.07.2020

KB4567515

Để tải xuống KB4567515 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 18.06.2020

KB4561602

Để tải xuống KB4561602 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 09.06.2020

KB4550927

Để tải xuống KB4550927 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 14.04.2020

KB4537816

Để tải xuống KB4537816 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 25.02.2020

KB4537789

Để tải xuống KB4537789 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 11.02.2020

KB4534318

Để tải xuống KB4534318 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 23.01.2020

KB4534276

Để tải xuống KB4534276 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 14.01.2020

KB4530714

Để tải xuống KB4530714 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 10.12.2019

KB4525241

Để tải xuống KB4525241 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 12.11.2019

KB4520004

Để tải xuống KB4520004 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 08.10.2019

KB4512494

Để tải xuống KB4512494 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 16.08.2019

KB4512516

Để tải xuống KB4512516 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 13.08.2019

KB4507465

Để tải xuống KB4507465 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 16.07.2019

KB4509477

Để tải xuống KB4509477 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 26.06.2019

KB4503284

Để tải xuống KB4503284 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 11.06.2019

KB4499179

Để tải xuống KB4499179 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1709

Ngày phát hành: 14.05.2019