KB4598245

Để tải xuống KB4598245 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 12.01.2021

KB4592446

Để tải xuống KB4592446 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 08.12.2020

KB4586785

Để tải xuống KB4586785 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 10.11.2020

KB4580330

Để tải xuống KB4580330 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4577032

Để tải xuống KB4577032 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 08.09.2020

KB4571709

Để tải xuống KB4571709 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 11.08.2020

KB4565489

Để tải xuống KB4565489 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 14.07.2020

KB4567514

Để tải xuống KB4567514 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 16.06.2020

KB4561621

Để tải xuống KB4561621 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 09.06.2020

KB4550922

Để tải xuống KB4550922 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 14.04.2020

KB4541333

Để tải xuống KB4541333 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 17.03.2020

KB4540689

Để tải xuống KB4540689 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 10.03.2020

KB4537762

Để tải xuống KB4537762 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 11.02.2020

KB4534308

Để tải xuống KB4534308 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 23.01.2020

KB4534293

Để tải xuống KB4534293 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 14.01.2020

KB4530717

Để tải xuống KB4530717 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 10.12.2019

KB4525237

Để tải xuống KB4525237 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 12.11.2019

KB4520008

Để tải xuống KB4520008 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 08.10.2019

KB4516045

Để tải xuống KB4516045 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 24.09.2019

KB4522014

Để tải xuống KB4522014 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 23.09.2019