KB4598230

Để tải xuống KB4598230 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 12.01.2021

KB4592440

Để tải xuống KB4592440 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 08.12.2020

KB4586839

Để tải xuống KB4586839 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 19.11.2020

KB4594442

Để tải xuống KB4594442 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 17.11.2020

KB4586793

Để tải xuống KB4586793 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 10.11.2020

KB4577668

Để tải xuống KB4577668 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4577069

Để tải xuống KB4577069 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 16.09.2020

KB4570333

Để tải xuống KB4570333 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 08.09.2020

KB4571748

Để tải xuống KB4571748 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 20.08.2020

KB4565349

Để tải xuống KB4565349 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 11.08.2020

KB4559003

Để tải xuống KB4559003 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 21.07.2020

KB4558998

Để tải xuống KB4558998 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 14.07.2020

KB4567513

Để tải xuống KB4567513 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 16.06.2020

KB4561608

Để tải xuống KB4561608 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 09.06.2020

KB4550969

Để tải xuống KB4550969 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 21.04.2020

KB4549949

Để tải xuống KB4549949 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 14.04.2020

KB4541331

Để tải xuống KB4541331 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 17.03.2020

KB4538461

Để tải xuống KB4538461 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 10.03.2020

KB4537818

Để tải xuống KB4537818 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 25.02.2020

KB4532691

Để tải xuống KB4532691 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 11.02.2020