KB4592449

Để tải xuống KB4592449 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 08.12.2020

KB4594443

Để tải xuống KB4594443 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 19.11.2020

KB4586819

Để tải xuống KB4586819 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 19.11.2020

KB4586786

Để tải xuống KB4586786 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 10.11.2020

KB4580386

Để tải xuống KB4580386 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 20.10.2020

KB4577671

Để tải xuống KB4577671 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4577062

Để tải xuống KB4577062 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 16.09.2020

KB4574727

Để tải xuống KB4574727 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 08.09.2020

KB4566116

Để tải xuống KB4566116 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 20.08.2020

KB4565351

Để tải xuống KB4565351 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 11.08.2020

KB4559004

Để tải xuống KB4559004 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 21.07.2020

KB4565483

Để tải xuống KB4565483 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 14.07.2020

KB4567512

Để tải xuống KB4567512 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 16.06.2020

KB4560960

Để tải xuống KB4560960 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 09.06.2020

KB4550945

Để tải xuống KB4550945 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 21.04.2020

KB4549951

Để tải xuống KB4549951 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 14.04.2020

KB4541335

Để tải xuống KB4541335 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 24.03.2020

KB4551762

Để tải xuống KB4551762 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 12.03.2020

KB4540673

Để tải xuống KB4540673 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 10.03.2020

KB4535996

Để tải xuống KB4535996 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 27.02.2020