KB4598242

Để tải xuống KB4598242 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 12.01.2021

KB4592438

Để tải xuống KB4592438 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 08.12.2020

KB4586853

Để tải xuống KB4586853 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 30.11.2020

KB4594440

Để tải xuống KB4594440 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 19.11.2020

KB4586781

Để tải xuống KB4586781 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 10.11.2020

KB4580364

Để tải xuống KB4580364 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 29.10.2020

KB4579311

Để tải xuống KB4579311 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4571756

Để tải xuống KB4571756 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 08.09.2020

KB4571744

Để tải xuống KB4571744 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 03.09.2020

KB4566782

Để tải xuống KB4566782 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 11.08.2020

KB4568831

Để tải xuống KB4568831 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 31.07.2020

KB4565503

Để tải xuống KB4565503 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 14.07.2020

KB4567523

Để tải xuống KB4567523 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 18.06.2020

KB4557957

Để tải xuống KB4557957 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 09.06.2020