KB4586819

Để tải xuống KB4586819 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1909

Ngày phát hành: 19.11.2020

KB4586819

Để tải xuống KB4586819 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 19.11.2020

KB4586839

Để tải xuống KB4586839 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 19.11.2020

KB4594442

Để tải xuống KB4594442 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 17.11.2020

KB4586781

Để tải xuống KB4586781 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 10.11.2020

KB4586786

Để tải xuống KB4586786 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1909

Ngày phát hành: 10.11.2020

KB4586786

Để tải xuống KB4586786 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 10.11.2020

KB4586793

Để tải xuống KB4586793 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 10.11.2020

KB4586785

Để tải xuống KB4586785 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 10.11.2020

KB4586782

Để tải xuống KB4586782 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1703

Ngày phát hành: 10.11.2020

KB4586830

Để tải xuống KB4586830 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1607

Ngày phát hành: 10.11.2020

KB4586787

Để tải xuống KB4586787 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 initial

Ngày phát hành: 10.11.2020

KB4580364

Để tải xuống KB4580364 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 29.10.2020

KB4580386

Để tải xuống KB4580386 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1909

Ngày phát hành: 20.10.2020

KB4580386

Để tải xuống KB4580386 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 20.10.2020

KB4579311

Để tải xuống KB4579311 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 2004

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4577671

Để tải xuống KB4577671 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1909

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4577671

Để tải xuống KB4577671 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1903

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4577668

Để tải xuống KB4577668 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1809

Ngày phát hành: 13.10.2020

KB4580330

Để tải xuống KB4580330 đi đến mô tả đầy đủ của bài viết.
Bản cập nhật dành cho Windows 10 1803

Ngày phát hành: 13.10.2020