Cập nhật KB4592440

Danh mục: Windows 10 1809 & Server 2019

Thay đổi trong bản cập nhật KB4592440

Ngày phát hành: 08.12.2020

KB4592440 được thiết kế cho Windows 10 1809

Bản cập nhật khả dụng cho:
Windows 10 x64, Windows 10 x86, Windows 10 ARM64, Để cài đặt bản cập nhật một cách đơn giản, bạn cần chạy tệp đã tải xuống và thực hiện cài đặt trên lời nhắc.

Tải xuống KB4592440 bạn có thể theo các liên kết dưới đây: