Cập nhật KB4103721

Danh mục: Windows 10 1803

Thay đổi trong bản cập nhật KB4103721

Ngày phát hành: 05.05.2018

KB4103721 được thiết kế cho Windows 10 1803

Bản cập nhật khả dụng cho:
Windows 10 x64, Windows 10 x86, Windows 10 ARM64, Windows Server 2016, Để cài đặt bản cập nhật một cách đơn giản, bạn cần chạy tệp đã tải xuống và thực hiện cài đặt trên lời nhắc.

Tải xuống KB4103721 bạn có thể theo các liên kết dưới đây: